Aktualności

Obwieszczenie o przetargu ustnym na sprzedaż samochodu - NIEAKTUALNE

Przedsiębiorstwo Wydawnicze „Rzeczpospolita” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 107, 02-011 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000572675, o kapitale zakładowym 24.000.000 PLN opłaconym w całości [dalej „Sprzedający”] ogłasza niniejszym o przetargu ustnym (licytacja) na sprzedaż:

 

samochodu osobowego, marki Subaru, model Legacy Outback 06-10, typ/wersja 2.5RA SPE aut, rok produkcji 2007 [dalej „Przedmiot sprzedaży”]

 

Cena wywoławcza Przedmiotu sprzedaży wynosi 28.600 (dwadzieścia osiem tysięcy sześćset) złotych. Podana cena wywoławcza stanowi kwotę brutto i zawiera podatek VAT w wysokości 23 %. Każdy oferent może zapoznać się z Przedmiotem sprzedaży i dotyczącą go dokumentacją w siedzibie Sprzedającego, tj. w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 107 w dniach roboczych przypadających od 31 maja do 14 czerwca 2017 r., w godz. 10.00-16.00. Przetarg odbędzie się w biurze Sprzedającego w dniu 19 czerwca 2017 roku o godz. 12.00. Wysokość postąpienia wynosi 500 (pięćset) złotych. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w kwocie 2.860,00 (dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt i 00/100) złotych na rachunek bankowy Sprzedającego o nr 17 1750 0009 0000 0000 0168 7395, najpóźniej w terminie do dnia 14 czerwca 2017 roku. Wadium przepada na rzecz Sprzedającego, jeżeli żaden z oferentów nie zaoferuje ceny wywoławczej. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty. Wadium przepada na rzecz Sprzedającego, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży składników majątku. Nabywca, który w wyznaczonym terminie nie uiści ceny nabycia, traci prawa wynikające z przybicia i wpłacone wadium. Szczegółowa procedura sprzedaży składników majątku dostępna jest na stronie internetowej pod adresem www.pwrsa.pl, a także w biurze Sprzedającego. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 734 462 344 w godz. 10.00–16.00. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany treści niniejszego ogłoszenia lub rezygnacji z organizacji przetargu bez podania przyczyny w każdym czasie.