Aktualności

Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Prezesa Zarządu PWR Sp. z o.o. - NIEAKTUALNE

Pełnomocnik Wspólnika

Przedsiębiorstwa Wydawniczego „Rzeczpospolita” sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie („Spółka”)

 

działając na podstawie art. 19a ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników (Dz. U. z 2017 r. poz. 1055) oraz na podstawie przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu w niektórych spółkach handlowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 55, poz. 476, z późn. zm.) („Rozporządzenie”) i §19 ust. 2 oraz § 33 ust. 2) umowy Spółki, ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko:

 

PREZESA ZARZĄDU SPÓŁKI

 

Pisemne zgłoszenia kandydatów/kandydatek będą przyjmowane w terminie od opublikowania niniejszego ogłoszenia do dnia 16.02.2018 r., w lokalu Spółki, w sekretariacie Zarządu, Al. Jerozolimskie 107, 02-011 Warszawa, w dni robocze, w godz. 10.00-15.00.

Kandydaci / kandydatki powinni spełniać następujące warunki:

·         mieć ukończone studia wyższe,

·         posiadać co najmniej 5 letni staż pracy,

·         korzystać z pełni praw publicznych,

·         posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,

·         nie podlegać określonym w przepisach prawa ograniczeniom i zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych.

Zgodnie z art. 7 ust 1 i 2, w związku z art. 4 pkt 39 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2013 r. poz. 1388) kandydat urodzony przed 1 sierpnia 1972 r. winien złożyć Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego stosowne oświadczenie lustracyjne. Stosownie do art. 7 ust. 3 i 3a ww. ustawy, kandydat który składał już oświadczenie lustracyjne zwolniony jest ze złożenia oświadczenia lustracyjnego, przy czym osoba taka zobowiązana jest do złożenia Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego informacji o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego (dokument lustracyjny kierowany do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego powinien zawierać dokładną informację o podmiocie, w którym ma miejsce postępowanie kwalifikacyjne).

Kandydat / kandydatka  składa zgłoszenie wraz z:

·         życiorysem zawodowym,

·         oświadczeniem o ukończeniu studiów wyższych,

·         oświadczeniem o co najmniej 5 letnim stażu pracy,

·         oświadczeniem o korzystaniu z pełni praw publicznych,

·         oświadczeniem, o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

·         oświadczeniem o niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom i zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych.

Ponadto do zgłoszenia kandydaci / kandydatki powinni dodatkowo dołączyć:

·         dokumenty potwierdzające kwalifikacje kandydata,

·         dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy,

·         dokumenty potwierdzające ukończenie studiów wyższych.

 

Do zgłoszenia kandydaci mogą załączyć dodatkowe dokumenty potwierdzające ich kwalifikacje do zajmowania stanowiska, w tym w szczególności doświadczenie w kierowaniu zespołami ludzkimi lub działalności na rynku mediów.

Dokumenty powinny zostać przedstawione w oryginałach lub poświadczonych odpisach, z uwzględnieniem § 6 ust. 3 Rozporządzenia.

Ponadto kandydaci powinni w treści zgłoszenia podać adres do korespondencji, adres e-mail oraz nr telefonu kontaktowego.

Zgłoszenie powinno zostać doręczone w zamkniętej kopercie, zabezpieczonej przed przypadkowym otwarciem, z adnotacją na kopercie: „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu spółki Przedsiębiorstwo Wydawnicze „Rzeczpospolita” sp. z o.o.

Zastrzega się, że dokumenty złożone w nieopisanych lub nieprawidłowo opisanych kopertach pozostawia się bez rozpatrzenia. 

Zgłoszenia złożone po terminie oraz zgłoszenia niespełniające wymogów określonych w ogłoszeniu nie podlegają rozpatrzeniu, a kandydaci/kandydatki nie wezmą udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym. Datą złożenia zgłoszenia jest zawsze data doręczenia zgłoszenia do sekretariatu Spółki.

Otwarcie zgłoszeń nastąpi w dniu 19.02.2018 r. w lokalu Spółki. Dokładna data przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych zostanie ustalona w dniu 19.02.2018 r.  Rozmowy zostaną przeprowadzone w lokalu Spółki w terminie między 20.02.2018 r. a 23.02.2018 r. O dokładnej dacie i godzinie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną zawiadomieni telefonicznie na numery telefonów wskazane przez kandydatów w zgłoszeniach.

 W toku rozmowy kwalifikacyjnej, Pełnomocnik ocenia w szczególności:

1) wiedzę o zakresie działalności spółki oraz o sektorze, w którym Spółka działa;

2) znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników;

3) znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa, zasad wynagradzania w spółkach z udziałem Skarbu Państwa, ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne oraz znajomość zasad nadzoru właścicielskiego;

 4) doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji prezesa zarządu w Spółce;

 5) wiedzę w zakresie finansów przedsiębiorstwa;

 6) wiedzę w zakresie planowania zadań i zasobów;

 7) wiedzę w zakresie analizy rynku i konkurencji;

 8) wiedzę w zakresie systemu ocen i motywacji.

 

Podstawowe informacje o Spółce obejmujące: (i) umowę Spółki, (ii) Regulamin Zarządu Spółki, (iii) Schemat organizacyjny Spółki, (iv) Sprawozdanie finansowe Spółki za 2016 rok,  (v) sprawozdanie z działalności Zarządu Spółki za 2016 rok oraz opis stanowiska Prezesa Zarządu Spółki i Zasady nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa, kandydaci mogą uzyskać w lokalu Spółki od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia, w dni robocze w godz. 10.00-15.00 w sekretariacie Zarządu, tel. 22 429 24 00. Informacje o działalności Spółki są udostępnione także na stronie internetowej www.pwrsa.pl Informacje dotyczące Zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa dostępne są również na stronie internetowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego bip.mkidn.gov.pl .

Pełnomocnik Wspólnika zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania kwalifikacyjnego w każdym czasie bez podawania przyczyn i bez wyłaniania kandydatów.

Pełnomocnik Wspólnika powiadomi kandydatów uczestniczących w postępowaniu kwalifikacyjnym o jego wynikach. Informacja zostanie przekazana listem poleconym na adres podany przez kandydata w zgłoszeniu.