Aktualności

Przedstawienie planu połączenia do publicznej wiadomości

 

Zarząd Spółki Przedsiębiorstwo Wydawnicze „Rzeczpospolita” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Spółka Przejmowana”) informuje o zamiarze połączenia ze Spółką Polska Agencja Prasowa Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa, o kapitale zakładowym w wysokości: 30.695.520,00 złotych, w całości wpłaconym, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS: 0000067663 („Spółka Przejmująca”).

Planowane połączenie zostanie dokonane w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h., tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą. Na skutek połączenia Spółka Przejmowana zostanie wykreślona z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, a Spółka Przejmująca wstąpi w ogół jej prawi i obowiązków stosownie do art. 494 § 1 k.s.h.

W załączeniu, Zarząd Spółki Przejmowanej przekazuje do publicznej wiadomości plan połączenia uzgodniony w dniu 1 sierpnia 2018 r. przez Zarządy obu Spółek.