Aktualności

Zaproszenie do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego PWR Sp. z o.o. - NIEAKTUALNE

 

PEŁNOMOCNIK WSPÓLNIKA

spółki

Przedsiębiorstwo Wydawnicze „RZECZPOSPOLITA” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z siedzibą w Warszawie

adres: Al. Jerozolimskie 107, 02-011 Warszawa

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy – XII Wydział Gospodarczy

KRS: 0000572675      NIP: 525-000-37-23

Kapitał zakładowy: 24.000.000 zł, wpłacony w całości

 

zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert

NA PRZEPROWADZENIE BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI PRZEDSIĘBIORSTWO WYDAWNICZE RZECZPOSPOLITA SP. Z O.O.

za rok obrotowy 2017

 

1. Przedmiot zamówienia obejmuje badanie sprawozdania finansowego spółki Przedsiębiorstwo Wydawnicze „RZECZPOSPOLITA” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. („Spółka”) za rok obrotowy 2017 („Sprawozdanie”) oraz sporządzenie pisemnego sprawozdania z badania Sprawozdania. Przez firmę audytorską rozumie się podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, o którym mowa w art. 46 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym(Dz. U. z 2017 r. poz. 1089).

 

2.  Zainteresowani proszeni są o składanie ofert w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie z dopiskiem na kopercie „Oferta na badanie sprawozdania finansowego Przedsiębiorstwa Wydawniczego „RZECZPOSPOLITA” Sp. z o.o.”, w terminie do dnia 25.09.2017 r. do godz. 15.00 na adres Spółki.

 

3.  Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu oferty na adres Spółki. Oferty złożone po upływie terminu do ich przyjmowania, określonego w pkt 2, nie podlegają rozpatrzeniu.

 

4.  Warunki i oczekiwania wobec biegłego rewidenta:

 

1)   firma audytorska przeprowadzi badanie Sprawozdania oraz sporządzi pisemne sprawozdanie z badania Sprawozdania, które powinno spełniać wymogi określone w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330, z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1089);

 

2)   sprawozdanie, o którym mowa w pkt 1, będzie również stwierdzać, czy Sprawozdanie oraz sprawozdanie z działalności Spółki za rok obrotowy 2017 są  zgodne z „Wytycznymi dla spółek, w których prawa z akcji lub udziałów wykonuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego sporządzających sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2017”; 

 

3)   przedstawiciel firmy audytorskiej zobowiązany będzie, w razie potrzeby, do obecności na Zgromadzeniu Wspólników rozpatrującym i zatwierdzającym Sprawozdanie, o którego terminie powiadomiony będzie z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. Koszty uczestnictwa w Zgromadzeniu Wspólników rozpatrującym i zatwierdzającym Sprawozdanie ponosi firma audytorska;

 

4)   przedstawiciel firmy audytorskiej zobowiązany będzie do obecności na co najmniej dwóch spotkaniach informacyjnych z Pełnomocnikiem Wspólnika po przedłożeniu sprawozdania z badania Sprawozdania; dopuszcza się możliwość potrzeby uczestnictwa przedstawiciela firmy audytorskiej w innych spotkaniach z Pełnomocnikiem Wspólnika (nie więcej niż czterokrotnie). O terminach spotkań firma audytorska powiadomiona będzie z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. Koszty uczestnictwa w spotkaniach z Pełnomocnikiem Wspólnika ponosi firma audytorska;

 

5)   firma audytorska zobowiązana będzie do przekazania do wiadomości Pełnomocnika Wspólnika sporządzonych dla Zarządu (w formie tzw. Listu do Zarządu) informacji o problemach w systemie rachunkowości Spółki.

 

5.    Informacje niezbędne do przygotowania oferty można uzyskać drogą elektroniczną pod adresem sekretariat@pwrsa.pl lub telefonicznie (22) 429 24 00.

 

6.       Oferta złożona przez biegłego rewidenta powinna zawierać:

 

1)    informację o oferencie, w tym o formie prowadzenia działalności, wpisie na listę firm audytorskich, o liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów wpisanych do rejestru biegłych rewidentów;

2)      udokumentowanie statusu prawnego oferenta: aktualny odpis z rejestru, kserokopie zaświadczenia o wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych;

3)      oświadczenie o spełnieniu przez firmę audytorską i członków zespołu wykonującego badanie ustawowo określonych wymogów niezależności;

4)      oświadczenie o przyjęciu zobowiązania ewentualnej konieczności uczestnictwa w Zgromadzeniach Wspólników lub spotkaniach informacyjnych z Pełnomocnikiem Wspólnika na warunkach określonych w ogłoszeniu;

5)      określenie składu zespołu przeprowadzającego badanie z wyszczególnieniem osób posiadających uprawienia biegłego rewidenta;

6)      cenę brutto za badanie Sprawozdania oraz sporządzenie pisemnego sprawozdania z badania tego Sprawozdania;

7)      wskazanie metod i terminów badania Sprawozdania;

8)      wykaz wykonanych usług z okresu ostatnich dwóch lat wraz z podaniem danych badanych podmiotów;

9)      kserokopię dokumentów potwierdzających informację o posiadaniu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.

 

7.      Oczekiwany termin rozpoczęcia badania wstępnego - od 20.11.2017 r.

 

8.      Oczekiwany termin przeprowadzenia badania Sprawozdania wraz z przekazaniem opinii i raportu z badania Sprawozdania – do 31.03.2018 r.

 

9.      Otwarcie ofert oraz wybór firmy audytorskiej nastąpi w lokalu Spółki w terminie do dnia 30.09.2017 r.

 

10.  Kryteriami oceny ofert będą:

1)      cena,

2)      doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych,

3)      znajomość przez firmę audytorską branży wydawniczej i medialnej oraz doświadczenie biegłego rewidenta w badaniu sprawozdań finansowych firm z branży wydawniczej i medialnej,

4)      pozycja firmy audytorskiej na rynku usług audytorskich.

 

Pełnomocnik Wspólnika zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, odstąpienia od wyboru oferty oraz przedłużenia terminu składania ofert, bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych. Oferty niespełniające powyższych wymagań lub złożone po terminie, nie będą rozpatrywane